Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Το ΙΝΣΠΟΛ σας εύχεται εγκαρδίως
ευλογημένα Χριστούγεννα και ευτυχές το νέον έτος!
Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον 
τὸν ἄνθρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε
κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται· 
τοῦτον δὲ ἐκ Παρθένου θείας ἁγνῆς
ὅλον οὐσιοῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς· 
ὅτι δεδόξασται.
gennisis
Advertisements